Vítejte na stránkách Golf Clubu Step

Úvod > Podmínky členství Zpět

Podmínky členství v GCS

Členství v GOLF CLUB STEP z. s.

Úvodní ustanovení
Členství v GOLF CLUB STEP z.s. (dále jen „GCS“) vzniká za podmínek uvedených ve stanovách GCS. Stanovy jsou k nahlédnutí v sídle spolku.

Pro účely činnosti GCS jsou za členy GCS považování všichni členové GCS, tzn. jak ti, kteří jsou registrovaní u České golfové federace, tak ti, kteří u České golfové federace neregistrovaní nejsou.

Členům GCS jsou poskytovány členské výhody stanovené ve vnitřním předpise č. 3 – Výhody členů GOLF CLUB STEP z.s., a to v závislosti na druhu jejich členství.

II.
Druhy členství
GCS nabízí členství řádné a roční (přičemž každé z nich je možné registrovat jako domovské či nedomovské) a to na základě žádosti zájemce. Řádné a roční členství je registrováno u České golfové federace, není-li níže uvedeno jinak. Uvedené výhody se nesčítají a vždy má přednost členství, na které vznikl dřívější nárok.

A)  Řádné členství je členstvím na dobu neurčitou a vzniká při splnění níže stanovených podmínek a po zaplacení příspěvků uvedených ve Vnitřním předpise č. 2. Řádné členství má čtyři kategorie:

  • Základní členství je určeno pro zájemce od 18-ti let;
  • Juniorské členství – je určeno pro zájemce do věku 18-ti let včetně za podmínky, že toto členství vznikne nejpozději v roce, který předchází roku, v němž zájemce dovrší 18-ti let. Juniorské členství je osvobozeno od úhrady vstupního příspěvku. V roce, ve kterém tento zájemce dovrší věku 18-ti let, je povinen zaplatit 50% aktuálního vstupního příspěvku pro základní členství GCS;
  • Rodinné členství je určeno pro manžela/manželku zájemce, který je držitelem základního členství; tento manžel/manželka uhradí v rámci rodinné členství pouze 50 % aktuálního vstupního příspěvku pro základní členství v GCS;
  • Čestné členství je udělováno osobám, které se výrazně zasloužily o rozvoj GCS či k němu výrazně přispěly. Tyto osoby jsou navrhovány, schvalovány a odvolávány Správní radou. Čestný člen má stejná práva jako člen GCS, je však zproštěn příspěvkové povinnosti.

 

B)  Roční členství je členstvím limitovaným na období jednoho kalendářního roku, na které vzniká nárok po zaplacení příslušných příspěvků uvedených ve Vnitřním předpise č. 2. Roční členství má tři kategorie:

  • Roční dospělé členství je určeno pro zájemce od 18-ti let;
  • Roční studentské členství je určeno pro studenty od 15-ti let 26-ti let včetně; podmínkou pro udělení ročního studentského členství je předložení originálu potvrzení o studiu na příslušný kalendářní, resp. školní rok;
  • Roční dětské členství je určeno pro děti do 14-ti let včetně. 

Příspěvková povinnost
v GOLF CLUBU STEP z.s.

I.
Úvodní ustanovení
Výše příspěvků je závislá na druhu členství v GCS, jenž jsou upraveny ve Vnitřním předpise č. 1 – Členství v GOLF CLUBU STEP z.s.

II.
Výše a splatnost příspěvků

 

Druhy členství

Výše vstupního příspěvku

Výše ročního příspěvku

 

Základní členství

40.000

10.000

Řádné členství

Rodinné členství

20.000

10.000

 

Juniorské členství
(v roce dovršení 18-ti let)

0
(20.000)

10.000
(10.000)

 

Čestné členství

0

0

Roční členství

Roční dospělé členství

0

3.000

 

Roční studentské členství

0

2.000

 

Roční dětské členství

0

1.000

Řádné členství
1)   je stanoveno na dobu neurčitou při řádném zaplacení vstupního a ročního příspěvku pro první rok členství a pro další roky po řádném zaplacení ročního příspěvku, jež jsou specifikovány v tomto Vnitřním předpise; v případě jejich neuhrazení končí členství a zároveň platnost členské karty ČGF uplynutím posledního dne zaplaceného kalendářního roku, tj. 31.12.;
2)   vznikne-li řádné členství v termínu od 1.1. do 30.6. toho kalendářního roku, na který se členství vztahuje, zaplatí člen plnou výši ročního příspěvku; vznikne-li členství v termínu od 1.7. do 31.12. toho kalendářního roku, na který se členství vztahuje, zaplatí člen 50% aktuálního ročního příspěvku;
3)   splatnost vstupních příspěvků je stanovena do 15-ti dnů od vyrozumění zájemce o kladném rozhodnutí Správní rady o přijetí člena;
4)   splatnost prvních ročních příspěvků ve výši dle odst. 2 je stanovena do 15-ti dnů od vyrozumění zájemce o kladném rozhodnutí správní rady o přijetí člena; následující roční příspěvek je splatný do 20.12. toho kalendářního roku, který předchází roku, na který se členství vztahuje (např. roční příspěvek na rok 2016 bude zaplacen do 20.12.2015);
5)   příspěvky je možné zaplatit v hotovosti k rukám Prezidenta či Předsedy STK nebo bankovním převodem na účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 5001042299/5500.

Roční členství
1)   je stanoveno na období jednoho kalendářního roku, popř. ode dne vzniku členství do konce příslušného kalendářního roku (např. 1.1.2015 - 31.12.2015 nebo 1.6.2015 – 31.12.2015);
2)   vznikne-li roční členství v termínu od 1.1. do 31.10. toho kalendářního roku, na který se členství vztahuje, zaplatí člen plnou výši ročního příspěvku; vznikne-li členství v termínu od 1.11. do 31.12. toho kalendářního roku, na který se členství vztahuje, zaplatí člen 50% aktuálního ročního příspěvku;
3)   splatnost prvních ročních příspěvků je stanovena do 15-ti dnů od vyrozumění zájemce o kladném rozhodnutí Správní rady o přijetí člena; při prodloužení členství na další kalendářní rok či změně druhu či kategorie členství je splatnost ročního příspěvku stanovena do 20.12. toho kalendářního roku, který předchází roku, na který se roční příspěvek vztahuje (např. roční příspěvek na rok 2016 bude zaplacen do 20.12.2015).